1 2 3
GS 35 แอมป์
รูปภาพสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ชื่อสินค้า : GS 35 แอมป์
ราคา : ลูกละ 1,600
  • ต้องคอยเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน อย่างน้อยควรเช็ค 1-2 เดือนต่อครั้ง ระดับน้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับขีดบนเสมอ (upper level) และถ้าไม่ได้มีการใช้งานก็ควรนำแบตเตอรี่ไปอัดไปทุกๆ 15วัน