1 2 3
GS 45 แอมป์
รูปภาพสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ชื่อสินค้า : GS 45 แอมป์
ราคา : ลูกละ 1,700
  • แบตเตอรี่จีเอส NS60Z ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องคอยเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน อย่างน้อยควรเช็ค 1-2 เดือนต่อครั้ง ระดับน้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับขีดบนเสมอ (upper level) และถ้าไม่ได้มีการใช้งานก็ควรนำแบตเตอรี่ไปอัดไปทุกๆ 15วัน